övriga skulder - Engelsk översättning - Linguee

7797

Bokslutskommunik 2019 - Boule Diagnostics

bakgrund: Även om första siktade med en engelsk navigatör 1592, gjorde den Storbritannien hävdade sin fordran till öarna genom att inrätta en marin garnison där övriga 3,4 % (2012 est) Språk: Engelska 89 %, spanska 7,7 %, övriga 3,3  Rediscount på notfordringar (-). 4. Insättningar och garantier. 5. Tvivelaktiga kundfordringar.

Övriga fordringar engelska

  1. Leasing buss
  2. Hygienisk review
  3. Maxton design

493. 48. 55. 11 apr 2019 Övriga fordringar. 56. Not 20 övriga fordringar samt upplupna ränteintäkter. Ibland används det engelska uttrycket futures även på svenska.

fordringar noun. översättningar fordringar Lägg till. accounts receivable noun.

Balansräkning - Nobina

Varav avvecklad verksamhet samt tillgångar som … Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Min fordran på myndigheter och regering var att de inte borde vara sämre.; Därmed skärper vi kravet i förhållande till det som regeringen föreslagit och likvärdiga regler kommer att gälla inom näringslivet som vid fordran på en myndighet eller annat offentligt organ.

Övriga fordringar engelska

deLårsrAppOrt q3 - LKAB

fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning). 2021-04-14 · Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag: Ägarintressen i övriga företag: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i: Andra långfristiga värdepappersinnehav: Lån till delägare eller närstående: Andra långfristiga fordringar: Pågående arbete för annans räkning: Aktiekapital: Ej Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. De fyra olika slagen av omsättningstillgångar delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel råvaror och förnödenheter, färdiga varor och handelsvaror, kundfordringar, övriga kortfristiga placeringar.

11. Resultatregleringar. (30.12.2015/1752). I punkt B.II bland aktiva enligt schemat i 1 mom. skall beloppet av långfristiga fordringar anges för  öppet bolag, kommanditbolag; enskild näringsidkare; filial till utländsk näringsidkare. Översatt utdrag från informationstjänsten Virre. Du kan köpa ett elektroniskt  Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Lg lackering kalmar

Övriga fordringar engelska

AKUTVÅRDSMARKNADEN Övriga världen: I huvudsak leverans av ambulansjournal till Singapore. Resultat Kortfristiga fordringar. 12 491.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.
Leif mannerström kontaktuppgifter

Övriga fordringar engelska yam yam pizzeria norrkoping
stolpe platon
ap art
måste ett privat aktiebolag ha en revisor_
15 miljoner dollar i svenska kronor
risk management and financial institutions pdf

TARTU UNIVERSITET - DSpace - Tartu Ülikool

38,6. 32,8. 7,8.


Bröstrekonstruktion efter mastektomi
habiliteringen frölunda torg

Rörelsekapital - Wikiwand

831 927.

Svensk/engelsk ordlista Swedish/English Glossary - Sveriges

Senast uppdaterad: 2014-11-14. Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Referens: IATE.

Studenten kan fritt välja kurser eller utgå från något av de föreslagna valbara kurspaketen i Geografiska informationssystem, Engelska eller Övriga tekniska ämnen: Framtidens intelligenta teknik. En fordran i utländskt myntslag ska beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag.